YHTEISKUNNAN TURVALLISUUS

De vitala funktionerna

E-postadress Skriv ut PDF

Samhällets vitala funktioner utgörs av de element som håller hjulen snurrande för en trygg vardag – till exempel ett fungerande rättsväsende, tillräcklig gränsbevakning, en smidig trafik och en ren livsmiljö. När samhällets basfunktioner är i skick, kan man återgå till ett normalt liv efter kriser utan att grunden för hela samhället rubbas. Betydelsen av de vitala funktionerna märker man om något går riktigt snett: det inträffar till exempel ett omfattande elavbrott eller en katastrof.

Samhällets vitala funktioner måste tryggas i alla situationer, lika mycket under normala förhållan-den som när en kris inträffar. I publikationen En säkerhetsstrategi för samhället har de vitala funktionerna tagits som utgångspunkt för beredskapsarbetet. I strategin har som vitala funktioner fast-slagits

 

I tryggandet av dessa funktioner har alla samhällets aktörer – myndigheterna, företagen, organisationerna och de samfund som bedriver säkerhetsforskning – en viktig roll.
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Ledning av staten

Ledning av staten

Staten leds av riksdagen, republikens president och statsrådet samt av ministerierna och den förvaltning som är underställd dem. I alla förhållanden måste man säkerställa att statens högsta ledning ut...

Läs mera

Internationell verksamhet

Internationell verksamhet

Statsledningen håller kontakt med främmande stater och säkerställer att Finland får sin röst hörd ute i världen. Via internationella organisationer deltar Finland också i internationella krishantering...

Läs mera

Finlands försvarsförmåga

Finlands försvarsförmåga

En tillräcklig försvarsförmåga förhindrar att Finland blir föremål för påtryckning eller an-vändning av militära maktmedel. Trovärdigheten i Finlands försvarsförmåga baserar sig på den allmänna värnpl...

Läs mera

Den inre säkerheten

Den inre säkerheten

Genom att den inre säkerheten upprätthålls förhindrar och hanterar man brott, olyckor, miljöskador och andra störningar som riktar sig mot Finland och människor som är bosatta i Finland. Ett fungeran...

Läs mera

Ekonomins och infrastrukturens funktion

Ekonomins och infrastrukturens funktion

I ett fungerande ekonomiskt system kan medborgarna och näringslivet sörja för sina grund-läggande behov. Också staten kan finansiera sin verksamhet. I undantagsförhållanden måste myndigheterna reglera...

Läs mera

Befolkningens utkomstskydd och handlings…

Befolkningens utkomstskydd och handlingsförmåga

Med befolkningens utkomstskydd och handlingsförmåga avses samhällets förmåga att producera det socialskydd som är nödvändigt för människorna samt social- och hälsovårdstjänster. Genom att stöda männis...

Läs mera

Mental kristålighet

Mental kristålighet

Genom att sörja för den mentala kriståligheten minskar man den mentala press som kriser orsakar och gör det lättare att klara sig ur dem. Samtidigt förstärks solidariteten och försvarsviljan. I prakt...

Läs mera