YHTEISKUNNAN TURVALLISUUS

etusivu_tunnus_110pxFör att säkerheten i samhället ska kunna upprätthållas behövs hela samhällets resurser såväl under normala tider som också i undantagsförhållanden. På denna webbplats hittar du information och material som gäller en övergripande beredskap.

Vad innebär en säkerhetsstrategi för samhället?

Beredskapen inom de olika förvaltningsområdena samordnas i en säkerhetsstrategi för samhället. Målet med strategin är att säkerställa samhällets funktionsförmåga, bevara finska statens självständighet och främja medborgarnas säkerhet och välfärd.

 

För att målet ska kunna nås fastställs i säkerhetsstrategin vilka samhällets vitala funktioner är, dvs. de grundläggande funktioner som måste kunna garanteras i alla förhållanden. I den beskrivs också vilka områden av beredskapen de olika ministerierna är ansvariga för och vilken instans som leder verksamheten vid en kris. För att underlätta beredskapsarbetet har möjliga hotmodeller och störningssituationer presenterats i strategin.

 

En säkerhetsstrategi för samhället har formen av ett principbeslut av statsrådet, som styr och förenhetligar förvaltningsområdenas beredskap och ger också andra aktörer information om grunderna för beredskapen. Beslut om hur målen för principbeslutet ska realiseras fattas av myndigheterna som också svarar för detta. Strategin uppdateras med några års intervall, den senaste ändringen gjordes år 2010. Då ändrades också namnet på publikationen som tidigare gick under benämningen Strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner.

 

Säkerhetsstrategin utarbetas i samarbete mellan myndigheter, organisationer och representanter för näringslivet. Bevakningen och utvecklandet av den samordnas av säkerhets- och försvarskommittén i samarbete med ministeriernas beredskapschefsmöte.

Säkerhetsforskning

Finska och internationella vetenskaps- och forskningssamfund producerar hela tiden nya rön om säkerheten. Forskningen hjälper myndigheterna, näringslivet och organisationerna att analysera sin omgivning och planera sin beredskap inför kriser. Med hjälp av forskningen kan också nya praktiska metoder, redskap och system för hantering av kriser utvecklas.

Twitter